Wynagrodzenie godziwe-Wynagrodzenie minimalne

Różnice pomiędzy ustawowym wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem godziwym rekomendowanym przez Fundację

Ustawowe wynagrodzenie minimalne obowiązujące w PolsceWynagrodzenie godziwe rekomendowane przez Fundację
Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które Pracodawca ma obowiązek zapłacić Pracownikowi, regulowana ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracodawca, który nie wypłaca Pracownikom przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlega określonym sankcjomDobrowolna stawka wynagrodzenia, którą Pracodawcy godzą się płacić Pracownikom, niezależna od ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy zobowiązujący się wynagradzać Pracowników zgodnie z rekomendacjami Fundacji, po pozytywnym procesie akredytacji, mogą posługiwać się znakiem-godłem nadanym przez Fundację GodziwaPłaca.org z siedzibą w Poznaniu
Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku zostało ustalone na 1850 zł brutto, tj. około 1355 zł netto i pozostaje w relacji 45,6% do prognozowanego na 2016 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowejWynagrodzenie godziwe rekomendowane przez Fundację obejmuje stawkę ogólnokrajową, stawki regionalne (dla poszczególnych województw), oraz stawki lokalne (według wielkości miasta). Pracodawcy, w procesie akredytacji określają, którą stawkę godzą się płacić zatrudnianym Pracownikom
Minimalne wynagrodzenie określane jest ustawowo w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przy czym stawką referencyjną jest ustalone na 2003 rok wynagrodzenie w wysokości 800 zł bruttoWynagrodzenie godziwe, rekomendowane przez Fundację, zmienia się w linii ze zmieniającymi się rzeczywistymi kosztami utrzymania Pracowników i ich rodzin. Fundacja publikuje rekomendowane stawki na swojej stronie internetowej http://www.godziwaplaca.org. Stawki aktualizowane są raz do roku, w oparciu o niezależne badania kosztów utrzymania Pracowników i ich rodzin
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dopuszcza możliwość ustalenia przez Pracodawcę wynagrodzenia Pracownika w wysokości niższej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszego roku zatrudnienia, nie mniej jednak niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzeniaRekomendacja godziwego wynagrodzenia nie różnicuje Pracowników w zależności od stażu pracy, jest minimalnym standardem wynagrodzenia, którym Pracodawcy dobrowolnie obejmują wszystkich zatrudnionych Pracowników powyżej 18 r.ż., bez dodatkowych zastrzeżeń czy wyjątków
Ustalane na postawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), w drodze rozporządzenia sygnowanego przez Prezesa Rady MinistrówUstalane przez Fundację GodziwaPłaca.org z siedzibą w Poznaniu
Rada Ministrów, przy ustalaniu poziomu minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok, opiera się na regulacjach zawartych w ustawie, danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lat ubiegłych, w tym z informacji o przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym, oraz z prognoz dotyczących inflacji, produktu krajowego brutto (PKB), rynku pracy, odzwierciedlonych w ustawie budżetowej, a także zasięga opinii partnerów społecznych, tj. organizacji związkowych Pracodawców i PracownikówFundacja GodziwaPłaca.org ma w zadaniach statutowych bieżące monitorowanie kosztów utrzymania (życia) Rodzin Pracowniczych w Polsce i na podstawie niezależnych badań wyznaczać rekomendacje dotyczące godziwego wynagrodzenia, realizującego
Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę jest jednakowa na terenie całego krajuStawka godziwego wynagrodzenia za pracę, rekomendowana przez Fundację, uwzględnia różnice w kosztach utrzymania Pracowników i ich rodzin wynikające z lokalnych uwarunkowań (np. różnice czynszów najmu lokali mieszkalnych, dostępność publicznej komunikacji i jej koszty, warunki klimatyczne i ceny paliw grzewczych itp.)