Statut Fundacji GodziwaPłaca.org

STATUT FUNDACJI
Fundacja GODZIWAPŁACA.ORG w Poznaniu

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja GODZIWAPŁACA.ORG”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Karolinę Weinert,
Bartłomieja Weinert,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Walter w kancelarii notarialnej w Poznaniu (60-805), ul. Niecała 12/3, w dniu 19.12.2015r., repertorium A nr 1490/2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja jest apolityczna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest: minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
 4. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 9. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 11. Fundacja może używać pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem: „Fundacja GodziwaPłaca.org w Poznaniu”
 12. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

 1. Celem Fundacji jest walka z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją oraz poprawa standardu życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności osób, które uzyskują bardzo niskie wynagrodzenie za pracę, poprzez wdrażanie idei godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę oraz popularyzację idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców działających lub chcących podjąć działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie zastrzeżonym przez politykę państwa w zakresie płac, w szczególności płacy minimalnej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) Sporządzanie rekomendacji dla przedsiębiorców w zakresie godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę oraz polityki wynagrodzeń realizującej cele społecznej odpowiedzialności biznesu.
  b) Prowadzenie procesu certyfikacji i wydawanie certyfikatów pracodawcom wdrażającym rekomendacje Fundacji w zakresie godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia oraz w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  c) Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz kosztów utrzymania i wydatków osób fizycznych na zakup towarów i usług.
  d) Monitorowanie i analizę rynków: pracy, dóbr i usług, konsumpcyjnego, produkcyjnego i kapitałowego, celem utrzymania najwyższych standardów udzielanych rekomendacji.
  e) Doradztwo osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i zatrudniającym pracowników, w zakresie projektowania i wdrażania polityk i systemów wynagrodzeń w oparciu o zasadę godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę.
  f) Doradztwo dla pracodawców wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w zakresie polityki wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych uwzględniających zabezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników i ich rodzin.
  g) Prowadzenie działań na rzecz równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
  h) Doradztwo i zapewnienie wsparcia prawnego dla pracowników poszkodowanych przez system wynagrodzeń, w szczególności osób dyskryminowanych pośrednio lub bezpośrednio ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wyznanie, religię, przekonania polityczne i przynależność związkową.
  i) Rozwój i finansowanie działalności portali internetowych Fundacji, działających na rzecz celów statutowych Fundacji, w tym www.godziwaplaca.org i www.placegodziwie.org.
  j) Rozwój i finansowanie programów naukowo-badawczych, analiz, ekspertyz, dostarczających wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych, jak również finansowanie przekładów z języków obcych prac badawczych i opracowań.
  k) Współpraca ze środowiskami naukowymi w obszarze nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych, humanistycznych, oraz innych obszarów i dziedzin nauki, które mogą dostarczyć wiedzę, dane, metody oraz narzędzia i instrumenty badawcze.
  l) Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów i innych wydarzeń, publikowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizowanie kampanii społecznych, kanałami tradycyjnymi i za pośrednictwem Internetu, skierowanych do przedsiębiorców i pracowników.
  m) Reprezentowanie pracowników i pracodawców na rynku pracy, przed instytucjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na forum krajowym i międzynarodowym.
  n) Utrzymywanie międzynarodowej współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych krajach, dzielenie się wiedzą ekspercką i doświadczeniami, prowadzenie studiów i badań nad potencjałem wdrożenia na polskim rynku rozwiązań stosowanych w innych krajach w zakresie standardów godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę.
  o) Prowadzenie działań na rzecz budowania współpracy na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca, w szczególności  w zakresie wsparcia merytorycznego, edukacyjnego, informacyjnego, prawnego, dla organizacji pracodawców, związków, federacji i konfederacji w zakresie polityki i standardów wynagradzania pracowników oraz na linii przedsiębiorca-ośrodki akademickie, w szczególności w obszarze nauk o zarządzaniu.
  p) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 4

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowić będzie jej fundusz założycielski w łącznej kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez fundację w trakcie jej działania.
 2. Kwota przeznaczona przez Fundację na sfinansowanie działalności gospodarczej wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), a kwota przeznaczona na działalność statutową wynosi 500,00 zł (pięćset złotych).
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza w całości na realizację celów statutowych określonych w §3.
 5. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
  e) dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek i depozytów bankowych,
  f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 8. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 9. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 10. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 11. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 12. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rada i Zarząd Fundacji

§ 6

 1. Organami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Radzie Fundacji przewodniczy Prezydent Fundacji, wybrany przez Radę na okres wskazany w akcie wyboru, a w przypadku nieobecności Prezydenta Fundacji, inny z członków Rady, wybrany w tym celu na okres nieobecności Prezydenta Fundacji.
 8. Prezydent Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Członkowie Rady Fundacji mogą działać przez swoich pełnomocników.
 10. Radę Fundacji zwołuje Prezydent Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 11. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezydenta Fundacji.
 12. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie, wówczas stosuje się odpowiednio postanowienia statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.
 13. Członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, stwierdzającym, iż nie byli skazani za te przestępstwa prawomocnym wyrokiem,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 7

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  b) nadzór nad działalnością Fundacji,
  c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
  e) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  f) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
  g) zatwierdzanie planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
  h) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań lub bilansu,
  i) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu,
  j) ustalanie wynagrodzenia Prezesa i innych członków Zarządu lub członków Rady za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
  k) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, powoływanych przez Fundatorów na czas oznaczony w akcie powołania.
 2. Formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
 3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu Fundacji, który kieruje pracami Zarządu Fundacji i może z grona Zarządu Fundacji wyznaczyć Wiceprezesów.
 4. Fundatorom przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w każdym czasie.
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w szczególności w razie:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
  c) choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  d) niewypełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji,
  e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
  f) naruszenia postanowień Statutu.
 7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawierają Fundatorzy, a w przypadku umowy z Fundatorem powołanym przez Radę na członka Zarządu – Prezydent Fundacji.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji, Prezydenta Fundacji lub innego członka Zarządu.
 9. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 10. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie, wówczas stosuje się odpowiednio postanowienia statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizowanie celów statutowych i wyniki działalności finansowo-gospodarcze,
  f) tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów, filii,
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  h) występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie przystąpienia do spółek i fundacji, zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji,
  i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 5. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

Sposób Reprezentacji

§ 10

Reprezentacja jest jednoosobowa w zakresie zwykłego zarządu – oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie; w pozostałym zakresie – dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wspierającą realizację celów Fundacji i różną od jej działalności statutowej, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
  a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  b) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
  c) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
  d) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
  e) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
  f) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
  g) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
  h) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
  i) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
  j) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).

§ 12

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.
 4. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 6. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 8. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.
 9. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu.
 10. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 11. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 13. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadach cen umownych – stosownie do obowiązujących przepisów.
 14. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, zmiany mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 14

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Statut Fundacji GodziwaPłaca.org w Poznaniu w formacie PDF do pobrania tutaj