Wynagrodzenie godziwe

Czym jest godziwe wynagrodzenie rekomendowane przez Fundację?

  • Stawką zasadniczego wynagrodzenia za pracę, aktualizowaną raz w roku
  • Stawką obliczaną przez niezależną Fundację, na podstawie danych o kosztach utrzymania rodzin pracowniczych w poszczególnych regionach Polski
  • Stawką, która pozwala Pracownikom i ich rodzinom na godne życie, poza granicą ubóstwa
  • Stawką, której wdrożenie zapewnia długotrwałe korzyści dla całego społeczeństwa
  • Stawką, która spełnia standardy zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Karcie Społecznej
  • Stawką wzorowaną na rozwiązaniach istniejących w wielu krajach na świecie, m.in. USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii
  • Stawką nie regulowaną polskim prawem pracy, aczkolwiek w pełni zgodną z jego wymaganiami
  • Stawką przyjmowaną do stosowania przez Pracodawców dobrowolnie

Koszty Życia Utrzymania w Polsce

Tutaj dowiesz się Więcej o rodzajach kosztów utrzymania, które pokrywa wynagrodzenie godziwe.

Tutaj poznasz korzyści z godziwego wynagradzania: dla Pracodawców, Pracowników i Społeczeństwa.

Tutaj dowiesz się więcej o różnicach pomiędzy wynagrodzeniem rekomendowanym przez Fundację a ustawowym wynagrodzeniem minimalnym.