Informacje dla Pracodawców

Pracodawcy, którzy godziwie wynagradzają Pracowników, reprezentują odpowiedzialny biznes, troszczący się o otoczenie społeczne, w którym prowadzi działalność. Dbając o rozwój zawodowy Pracowników, zapewniając im godne warunki życia umożliwiające wychowanie dzieci, między innymi poprzez godziwe wynagradzanie, ponosi znaczący wkład w długoterminowy rozwój ekonomiczny społeczeństwa. Kryzys demograficzny jest najlepszym dowodem na to, jak ważna jest troska biznesu o dobrostan Pracowników i ich rodzin. Kryzys demograficzny wiąże się z konkretnymi kosztami, które musi ponieść także biznes.
CSR Corporate Social Responsibility
Pracodawcy, dołączając do grona godziwie wynagradzających, muszą spełnić następujące kryteria:

  • Wszyscy zatrudnieni bezpośrednio Pracownicy, na cały etat, część etatu, czasowo, na stałe, muszą otrzymywać przynajmniej wynagrodzenie godziwe rekomendowane przez Fundację, odpowiednie ze względu na miejsce pracy (województwo, wielkość miasta);
  • Obliczając stawkę wynagrodzenia godziwego, Pracodawca może uwzględnić wartość całkowitego wynagrodzenia pracownika (np. wynagrodzenie podstawowe + premia regulaminowa), pod warunkiem, że dodatkowe składniki wynagrodzenia mają charakter regulaminowy – roszczeniowy, są przyznawane w stałej i niezmiennej kwocie, nie mają charakteru incydentalnego (np. odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, premia uznaniowa). Do tych składników nie będą zatem zaliczone np. dodatki przysługujące z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych czy godzinach nocnych.
  • Wszyscy zatrudnieni pośrednio Pracownicy, którzy świadczą pracę na rzecz Pracodawcy (np. usługi sprzątania, kateringu, ochrony), również muszą otrzymywać przynajmniej stawkę godziwego wynagrodzenia rekomendowanego przez Fundację.
  • Pracownicy, którzy otrzymują prowizję (np. od sprzedaży), mogą otrzymywać wynagrodzenie podstawowe niższe niż rekomendowane przez Fundację, pod warunkiem, że ich całkowite wynagrodzenie stale dorównuje lub przekracza wynagrodzenie rekomendowane.

Tutaj poznasz fakty o korzyściach dla Pracodawców, którzy płacą godziwie.

Tutaj dowiesz się więcej na temat procesu akredytacji Pracodawców.

Tutaj dowiesz się więcej na temat procesu akredytacji Dostawców Usług i Podwykonawców.