Godziwe Wynagrodzenie

Godziwe wynagrodzenie to …

… wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika za przepracowanie normatywnego czasu pracy w określonej lokalizacji, wystarczające pracownikowi na zapewnienie sobie i swojej rodzinie przyzwoitego standardu życia. Na przyzwoity standard życia składają się: żywność, woda, mieszkanie, wykształcenie, opieka zdrowotna, transport, odzież i inne podstawowe potrzeby, włączając zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

ISEAL Alliance Living Wage Working Group

… wynagrodzenie, które jest wymagane do utrzymania się przez pracownika, wypełnienia przez niego zobowiązań wobec osób od niego zależnych, i zapewnienia pewien dochód pozostający do jego bezpośredniej dyspozycji.

The Ethical Trading Initiative (ETI)

… wynagrodzenie, które zapewnia adekwatny poziom ochrony i schronienie, zdrową i smaczną dietę, społeczną integrację i uniknięcie chronicznego stresu dla osób pracujących i osób od nich zależnych.

Family Budget Unit (FBU)

… wynagrodzenie uzyskiwane z 8 godzinnego dnia pracy, które wystarcza pracownikowi i jego rodzinie do zapewnienia podstawowych potrzeb i zabezpiecza przed ukrytymi kosztami.

Apparel Industry Labour Rights Movement (ALaRM)

Artykuł 23 § 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stanowi:

Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.

Tutaj możesz zapoznać się z pełnym tekstem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Artykuł 4 § 1 (nie ratyfikowany przez Polskę) Europejskiej Karty Społecznej, stanowi:

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, Strony zobowiązują się: 1) uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia […]

Tutaj możesz zapoznać się z pełnym tekstem Europejskiej Karty Społecznej

Godziwe Wynagrodzenie

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniu godziwym rekomendowanym przez Fundację.