Często Zadawane Pytania (FAQ)
Czy Pracodawcy są prawnie zobowiązani wypłacać wynagrodzenie godziwe rekomendowane przez Fundację ?

Płaca godziwa rekomendowana przez Fundację jest dobrowolna. Stanowi wyższy standard, a także pewien punkt odniesienia i wzorzec czy też miarę porównawczą dla społecznie odpowiedzialnych Pracodawców, którzy zdecydowali się dobrowolnie wynagradzać Pracowników stawką wyższą niż ustawowe, wymagane przez obowiązujące prawo, minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dla kogo jest godziwa płaca ?

Płaca godziwa jest dla wszystkich Pracowników (powyżej 18 roku życia), którzy regularnie świadczą Pracę w- i na rzecz firmy (np. Pracownicy agencji pracy tymczasowej, pracownicy firmy ochrony, pracownicy firmy porządkowej). Uzyskanie akredytacji nie jest uzależnione od zastosowania płacy godziwej u dostawców w ramach łańcucha dostaw (np. dostawcy materiałów biurowych, części zamiennych). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wewnętrzna polityka zakupowa firmy, stanowiła inaczej. Otwarcie zachęcamy Pracodawców do komunikowania polityki godziwej płacy swoim kooperantom, kontrahentom, partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom, i zachęcania ich do jej wdrożenia w swoich przedsiębiorstwach.

Jaką stawkę godziwej płacy ma przyjąć Firma – ogólnokrajową, regionalną czy miejską ?

Decyzja o wdrożeniu godziwej płacy, a także decyzja, który standard godziwej płacy wybrać, należy wyłącznie do Firmy. Każdy Pracodawca ma do wybory trzy stawki i musi podjąć autonomicznie decyzję, którą stawkę chce stosować, przy czym Fundacja rozpoznaje Pracodawców, którzy wybierają stawkę najwyższą, specjalnym – platynowym wyróżnieniem.

Czym jest proces akredytacji ?

Akredytacja jest to licencja udzielana Pracodawcy przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu na czas określony 1 roku, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Fundacją a Pracodawcą. Dla uzyskania akredytacji wymagane jest wynagradzanie wszystkich bezpośrednio zatrudnionych Pracowników przynajmniej wynagrodzeniem godziwym rekomendowanym przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu oraz posiadanie przynajmniej planu wdrożenia wynagrodzenia godziwego dla wszystkich Pracowników zatrudnianych pośrednio.

Czym jest wdrożenie etapowe ?

Uzyskanie akredytacji wymaga wynagradzania wszystkich zatrudnianych bezpośrednio Pracowników przynajmniej godziwą płacą rekomendowaną przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu i posiadanie przynajmniej uzgodnionego planu wdrożenia godziwej płacy dla Pracowników zatrudnianych pośrednio, takich jak: Pracowników samo-zatrudnionych, Pracowników ochrony, Pracowników utrzymania czystości, Pracowników usług kateringowych itp. Wdrożenie etapowe oznacza, że godziwa płaca jest wdrażana wśród Pracowników zatrudnianych pośrednio etapowo, w miarę odnawiania kolejnych umów z tymi Pracownikami. Etapowość może oznaczać, że nowe umowy z Pracownikami zatrudnianymi pośrednio zawierane są na stawkach godziwej płacy wówczas, gdy aktualne umowy dobiegają końca, lub są zakańczane i odnawiane w uzgodnionych w procesie akredytacji terminach, a Fundacja GodziwaPłaca.org kontroluje postęp realizacji poszczególnych etapów.

Jak długo trwa proces akredytacji ?

Czas trwania procesu akredytacji uzależniony jest od dwóch zmiennych: wielkości zatrudnienia i stopnia rozproszenia geograficznego organizacji. Niektórzy Pracodawcy mogą się akredytować niemal natychmiast, inni potrzebują więcej czasu. Z reguły proces nie powinien trwać dłużej niż kilka dni do kilku tygodni.

Ile kosztuje akredytacja ?

Koszt akredytacji uzależniony jest od wielkości organizacji, zaczyna się od 10 złotych za każdego zatrudnionego Pracownika na rok, dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników. Skontaktuj się z nami, poprzez formularz kontaktowy na stronie, aby uzyskać pełną informację na temat kosztów akredytacji Twojej Firmy.

Czy premie i nagrody wliczają się do godziwej płacy ?

Do stawki godziwej płacy mogą być zaliczone wyłącznie takie składniki wynagrodzenia, które są Pracownikowi wypłacane z mocy regulaminu, umowy, porozumienia, a nie na podstawie decyzji Pracodawcy, których wypłata nie jest odłożona w czasie, a wysokość ściśle określona i z góry wiadoma. Do tych składników nie będą zatem zaliczone np. dodatki przysługujące z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych czy godzinach nocnych oraz świadczenia o charakterze incydentalnym, jak np. odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, premia lub nagroda uznaniowa, a może zostać zaliczona np. premia, określona w stałej wysokości (kwotowo lub procentowo), której przyznanie bądź nieprzyznanie nie jest uwarunkowane spełnieniem przez Pracownika jakichkolwiek kryteriów.

Czy składki, wpłacane przez Pracodawcę, na prywatny fundusz emerytalny Pracownika, tzw. III filar, wliczają się do godziwej płacy ?

Emerytura jest świadczeniem, które jest odłożone w czasie i nie pokrywa bieżących kosztów utrzymania Pracownika, w związku z czym nie może być doliczone do godziwej płacy.

Czy prywatna opieka medyczna opłacana przez Pracodawcę wlicza się do godziwej płacy ?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce obejmuje koszty leczenia Pracowników. Wypłacając wynagrodzenie Pracodawca partycypuje w kosztach ubezpieczenia zdrowotnego Pracownika i zapewnia dostęp do podstawowej opieki medycznej, zatem koszty ubezpieczenia zdrowotnego zostały już zawarte w podstawowej stawce godziwej płacy. Gdyby w Polsce nie funkcjonował system ubezpieczeń społecznych, wówczas do stawki godziwego wynagrodzenia doliczone zostałoby podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, jako element godziwej płacy.

Czy prywatna ubezpieczenie na życie, opłacane przez Pracodawcę, wlicza się do godziwej płacy ?

Typowa polisa ubezpieczeniowa (śmierć, nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba), gwarantuje wypłatę określonych świadczeń pieniężnych Pracownikowi lub jego rodzinie pod warunkiem wystąpienia zdarzeń określonych w warunkach ubezpieczenia. System ubezpieczeń społecznych w Polsce, zarówno w przypadku śmierci (tzw. świadczenie pogrzebowe), jak i w przypadku ciężkiego zachorowania (ubezpieczenie zdrowotne), w założeniach pokrywa koszty, które musiałby ponieść Pracownik lub jego rodzina, gdyby te zdarzenia wystąpiły, zatem Pracodawca, wypłacając wynagrodzenie godziwe, partycypuje w kosztach utrzymania istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych, a tym samym prywatne ubezpieczenie nie może zostać wliczone do stawki godziwej płacy.

Kiedy ogłaszane są stawki godziwej płacy i kiedy muszą zostać wdrożone w Firmie ?

Stawki godziwej płacy ogłaszane są najpóźniej do końca stycznia. Warunkiem uzyskania i zachowania akredytacji jest wdrożenie stawek godziwej płacy w Firmie nie później niż w pierwszym kwartale. Szczególne przypadki odstępstw od tej reguły mogą zostać określone w warunkach akredytacji.

Czy godziwe wynagrodzenie ma zastosowanie do stażystów i praktykantów ?

Uzyskanie akredytacji Fundacji GodziwaPłaca.org nie wymaga od Pracodawcy objęcia polityką godziwego wynagradzania stażystów i praktykantów, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pracodawcy, których na to stać, podjęli decyzję o objęciu stażystów i praktykantów godziwą płacą.

Czy godziwe wynagrodzenie stosuje się do Pracowników zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ?

Warunkiem uzyskania akredytacji jest wynagradzanie stawką godziwej płacy każdego, bezpośrednio zatrudnionego Pracownika, bez względu na to, czy Pracownik zatrudniony jest w pełnym, czy niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy godziwa płaca ma zastosowanie do zleceniobiorców (umowa zlecenia) i wykonawców (umowa o dzieło) ?

Każda umowa cywilnoprawna podlega odrębnej weryfikacji w procesie akredytacji z uwagi na wyłączenia z obowiązku ubezpieczeń społecznych niektórych umów. Stawka godziwej płacy, rekomendowana przez Fundację, została obliczona z uwzględnieniem świadczeń wynikających z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Osoby które ze względu na rodzaj zawartej umowy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu winny mieć stawkę godziwej płacy obliczoną w odmienny sposób, uwzględniający rynkową wartość świadczeń oferowanych w ramach ubezpieczeń społecznych.

Czy godziwa płaca ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych przez administrację budynku, w którym ma siedzibę moja Firma ?

Wszyscy Pracownicy, świadczący pracę na rzecz akredytowanej przez Fundację Firmy, powinni otrzymywać wynagrodzenie godziwe w rekomendowanej stawce. Pracownicy administracji budynku mogą świadczyć pracę również na rzecz innych firm, mających siedzibę w tym samym budynku, wówczas przynajmniej godziny, w których świadczona jest praca na rzecz akredytowanej Firmy, powinny być opłacane według stawki godziwej płacy. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem w tej konkretnej sytuacji, byłoby przekonanie pozostałych firm, mających siedzibę w tym samym budynku, do partycypowania w kosztach godziwego wynagrodzenia Pracowników.

Czy godziwa płaca ma zastosowanie do pracowników, którzy świadczą pracę poza granicami kraju ?

Godziwa płaca została obliczona w taki sposób, aby zapewniała godziwe warunki życia Pracownikowi i jego rodzinie w kraju. Jeśli Pracownik został oddelegowany poza granicę kraju, tzn. zmieniło się miejsce, w którym świadczy pracę, wówczas stawka godziwej płacy, rekomendowanej przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu, nie ma zastosowania. Fundacja rekomenduje wówczas zapoznanie się z lokalnymi warunkami płacowymi, weryfikację, czy w danym kraju istnieje rekomendowana stawka godziwego wynagrodzenia. Służymy chętnie pomocą Firmom, które poszukują informacji na ten temat.

Czy wdrażając godziwą płacę muszę dać podwyżkę wszystkim Pracownikom w Firmie ?

Wdrożenie godziwej płacy oznacza zmianę (wzrost) wynagrodzenia wyłącznie dla Pracowników, którzy uzyskują wynagrodzenie za pracę poniżej stawki rekomendowanej przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu. Pozostali Pracownicy w Firmie, którzy uzyskują wynagrodzenie wyższe niż rekomendowana godziwa płaca podlegają dotychczasowej polityce (regulaminowi) wynagradzania obowiązującemu w Firmie.

W jaki sposób zmienić wynagrodzenie Pracownika na godziwą płacę ?

Wynagrodzenie za pracę jest elementem umowy o pracę. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy o pracę. Najprostszym sposobem jest zmiana umowy o pracę za porozumieniem stron. W procesie akredytacji Fundacja świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wdrażającym godziwe wynagrodzenie.

Czy wdrażając godziwą płacę muszę zmienić regulamin wynagradzania w Firmie ?

W Firmach, w których obowiązuje regulamin wynagradzania, spotyka się różne konstrukcje zapisów regulaminowych. Nie zawsze zmiana wynagrodzenia Pracownika lub nawet grupy Pracowników wymaga wprowadzania zmian do regulaminu wynagradzania. Fundacja, w procesie akredytacji, pomoże Twojej Firmie w opracowaniu zmian do regulaminu wynagradzania, jeśli ich wprowadzenie okaże się niezbędne.